The Nanded Merchant's Co-Op Bank

Call Our Support

7722092444

Nanded Bank

431604

Our Working Hours

Mon - Sat: 10 am - 5 pm

मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर

अ.क्र मुदत ठेवीचा कालावधी सध्याचे व्याजदर ( द.सा.द.शे )
बचत खाते
३.०० टक्के
मुदती ठेवी
३० दिवस ते ९ ० दिवस
४.०० टक्के
९ १ दिवस ते १८० दिवस
४.५० टक्के
१८१ दिवस ते १ वर्षे
५.०० टक्के
१३ महिने ते ३६ महिने
६.२५ टक्के
३६ महिण्याच्या पूढे
६.०० टक्के
जेष्ट नागरीक / ट्रस्ट ठेवी / सहकारी संस्था रु १५.०० लाख व त्यापुढे रु ५० लाखाच्या आत एक पावती असल्यास केवळ १३ महिने व त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी लागू
( १ ) जेष्ट नागरीकांसाठी ०.२५ % जादा व्याजदर राहील . ( २ ) जेष्ट नागरीक रू १५.०० लाखाची एक पावती करत असल्यास जेष्ठ नागरीक किंवा रू १५.०० लाख या पैकी कोणताही एक लाभ दिल्या जावा
रु ५०.०० लाख व त्यावरील रक्कमेच्या ठेवी( १३ महिनेच्या पुढे )
६.०० टक्के जेष्ट नागरीक / ट्रस्ट / सह . संस्था सह
आवर्त ठेव योजना
धनसंचय आवर्त ठेव योजना१२ महिनेसाठी
६.०० टक्के ( जेष्ट नागरीकासह )
गृहलक्ष्मी आवर्त ठेव योजना ( २४ महिने ते ६० महिने )
६.५० टक्के ( जेष्ट नागरीकासह
3
धनवृद्धी ठेव योजना
६.७५ टक्के सर्व सामान्य खातेदार , जेष्ठ नागरिक पत संस्था , ट्रस्ट यांना लागू ( योजना मर्यादित कालावधी साठी )