The Nanded Merchant's Co-Op Bank

Call Our Support

7722092444

Nanded Bank

431604

Our Working Hours

Mon - Sat: 10 am - 5 pm

Rate Of Interest

Rate Of Interest

अ क्र

कर्ज योजनांचा तपशील

सुधारीत व्याजदर

कॅश क्रेडिट / हायपोथीकेशन


रू५ लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी                 

१३.००%

 रू ५ लाख ते ५० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी       

११.००%

रू ५० लाख ते १०० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी       

१०.५०%

रू १०० लाख ते २०० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी      

१०.००%

रू २०० लाख व त्यावरील रक्कमेसाठी                

९.५०%

कॅश क्रेडीट (क्लिन)

१६.००%

सेक्युअर्ड लोन टू प्रोफेशनल

रू५ लाख ते ५० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी

११.००%

रू५० लाख ते १०० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी 

१०.५०%

रू १०० लाख ते २०० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी                 

१०.००%

रू २०० लाख व त्यावरील रक्कमेसाठी    

९.५०%

अ क्र

कर्ज योजनांचा तपशील

व्याजदर

कॅश क्रेडिट / हायपोथीकेशन

  

रू५ लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी

१४.००%

रू ५ लाख ते ५० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी

१२.५०%

रू ५० लाख ते १ कोटीच्या खालील रक्कमेसाठी

११.००%

रू १ कोटी व त्यापेक्षा जास्त

१०.५०%

कॅश क्रेडीट (क्लिन)

१६.००%

माय ड्रीम होम कर्ज योजना

 २५ लाखा पर्यंत

८.०० %

रू २५ लाखाच्या पुढे

९.००%

कमर्शिय गाळा / दुकान खरेदी

१२.००%

टर्म लोन

रू २० लाखा पर्यंत

१३.००%

रू २० लाख ते १ कोटीच्या आतील

१२.५०%

रू१ कोटी व त्याहुन जास्त रक्कमेसाठी

११.५०%

पगारी कर्ज/ पर्सनल लोन

११.००%

विनातारण नजरगहाण/ टर्म लोन

१७.००%

वेअर हाऊस रिसीप्ट तारण

(केवळ मान्यता प्राप्त वेअर हाऊस)

११.००%

अ क्र

कर्ज योजनांचा तपशील

व्याजदर

सोने तारण कर्ज

रू २ लाखाचे खालील कर्जासाठी

१०.००%

रू २ लाख व त्या पुढील कर्जासाठी

९.५०%

सेक्युअर्ड लोन टू प्रोफेशनल

रू५० लाखा पर्यंत

१३.००%

रू५० लाखा पेक्षा जास्त

१२.५०%

वाहन तारण कर्ज :

माय ड्रीम कार योजना

७.५०%

माय ड्रीम बाईक योजना

९.००%

१०

जीवनदूत कर्ज योजना (डॉक्टर)

रू५० लाखा पर्यंत

८.५०%

रू५० लाखा पेक्षा जास्त

८.००%

११

मुदत ठेव पावतीच्या तारणावरील कर्जाचे व्याजदर

रू २५.०० लाखाच्या आतील ठेव तारण कर्ज रक्कमेवर

ठेवीवरील व्याजदरा पेक्षा २% जादा

रू २५.०० लाख व त्या पूढील ठेव तारण कर्ज रक्कमेवर

  ठेवीवरील व्याजदरा पेक्षा १% जादा