The Nanded Merchant's Co-Op Bank

Call Our Support

7722092444

Nanded Bank

431604

Our Working Hours

Mon - Sat: 10 am - 5 pm

मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर

अ.क्र.

तपशील

सर्वसाधारण ठेवीदार

ज्येष्ठ नागरिक

सह. संस्था / ट्रस्ट

बचत ठेव

३.००%

३.००%

३.००%

मुदत ठेवी

३० दिवस ते ९० दिवस


४.००%

४.००%

४.००%

९१ दिवस ते १८० दिवस

६.५० %

६.७५ %

६.७५ %

१८१ दिवस ते ३६५ दिवस

७.०० %

७.२५ %

७.२५ %

३६६ दिवस ते ३६ महीने

७.२५ %

७.५० %

७.५० %

३६ महिन्यापेक्षा जास्त

६.०० %

६.२५ %

६.२५ %

आवर्त ठेव योजना

आवर्त ठेव योजना (रिकरिंग ) धनसंचय – १२ महिन्या पर्यंत 

६.५० %

६.७५ %

६.७५ %

आवर्त ठेव योजना (रिकरिंग) गृहलक्ष्मी – २४ ते ६० महिने

७.०० %

७.२५ %

७.२५ %

संकल्प ६००

( ६०० दिवसकरीता )

    ८ % 

 ८.५० %

  ८.५० %