The Nanded Merchant's Co-Op Bank

Call Our Support

7722092444

Nanded Bank

431604

Our Working Hours

Mon - Sat: 10 am - 5 pm

Financial Strength

Financial Strength

अ.क्र

विवरण

२०१५-१६

२०१६-१७

२०१७-१८

२०१८-१९

२०१९-२०

२०२०-२१

२०२१-२२

२०२२-२३

1

सभासद

२०६०५

२१५४५

२२६२६

२३२९८ 

२३५६९

२३६३९

२३५६५ 

२३५७०

2

भागभांडवल

८२३.०७

१०२५.१७

१५३१.८५

१९१३.३७

२११६.८७

२०३४.२५

२१३७.५१

२३३३.१०

3

रिझर्व्ह व इतर

२९२४.६२

३१३०.१६

३४९५.२७

४१२७.५५

४६८८.४८

५८५५.१९

६४९०.८३

७८०८.४३

4

कर्जे

२१५७७.९१

२५६४२.०५

२९८४२.०१

३३६४२.४३

३६३९६.८५

३७३७६.९१

३७५५७.९६

४००९८.८९

5

ठेवी

३०९४३.७५

३८७२३.०२

४३१३८.८४

४७९६२.४३

५५१३७.८५

६४०११.८५

६२६४९.२५

६६४८९.९१

6

खेळते भांडवल

३६३४३.११

४५३६५.६५

५०५८०.३८

५६७३९.२६

६४५७४.६६

७२५३९.४३

७१७४८.९०

७६७४८.९७

7

थकबाकी + हमेबाकी प्रमाण

०.७२ %

१.२७ %

१.५७ %

१.५१ %

२.३० %

८.७३ %

३.६०%

३.२५%

8

एकूण उत्पन्न

४००२.८८

४५८३.८९

५११९.७२

५७४४.४४

६५११.९७

६७४६.६९

६६९०.५१

६६०८.४१

9

निव्वळ नफा

१५३.४१

१६०.५८

२१५.१६

३४९.७७

५१९.४१

६०८.८१

६६६.५२

७७०.५४

10

डिव्हीडंड

१२ %

१२ %

१२ %

११ %

% कोव्हीड -१९ मुळे सर्व नागरी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने ] सभासदांना लाभांष देण्यास निर्बंध आणल्यामुळे  

११ %

८ %

१० %

11

ऑडीट वर्ग

12

Balance Sheet & P&L A/c

13

Gross NPA

१.२२%

२.७४%

२.१८%

२.००%

२.९०%

८.७३%

४.०७%

२.९९ %

14

Net NPA

०%

०.५१%

०.०९%

०.०८%

०.८५%

४.९८%

०%

० %