The Nanded Merchant's Co-Op Bank

Call Our Support

7722092444

Nanded Bank

431604

Our Working Hours

Mon - Sat: 10 am - 5 pm

अ क्र

कर्ज योजनांचा तपशील

सुधारीत व्याजदर

कॅश क्रेडिट / हायपोथीकेशनरू५ लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी                 

 १३. ५० %

 रू ५ लाख ते ५० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी       

११. ५०%

रू ५० लाख ते १०० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी       

११. ००%

रू १०० लाख ते २०० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी      

१०.००%

रू २०० लाख व त्यावरील रक्कमेसाठी                

९.५०%

कॅश क्रेडीट (क्लिन)

१६. ५० %

सेक्युअर्ड लोन टू प्रोफेशनल

रू५ लाख ते ५० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी

११. ५०%

रू५० लाख ते १०० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी 

११. ००%

रू १०० लाख ते २०० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी                 

१०.००%

रू २०० लाख व त्यावरील रक्कमेसाठी    

९.५०%

वरील व्याजदर खालील दिलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या नजरगहण, कॅश क्रेडिट व सेक्युअर्ड लोन टू प्रोफेशनल या कर्जास लागू राहतील.
  • कर्जदाराचा सीबील ७०० किवा त्या पेक्षा जास्त असावा.

  • खात्यावरील उलाढाल ही कर्ज मंजूरी रक्कमेच्या दुप्पट असावी.

  • कर्जदार नियमित स्टॉक स्टेटमेंट व डेटर्सच्या याद्या देणे आवश्यक.

  • कर्ज खाते मंजूर कर्ज मर्यादेच्या आत व ड्राविंग पॉवर मध्ये असणे आवश्यक.

  • कर्जदाराणे नियमित अर्थपत्रके बँकेकडे सादर केलेली असावीत.

  • कर्जाचे नूतनीकरण नियमितपणे व मुदतीत होणे आवश्यक.

अ क्र

कर्ज योजनांचा तपशील

व्याजदर

कॅश क्रेडिट / हायपोथीकेशन

  

रू५ लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी

१४. ५०%


रू ५ लाख ते ५० लाखाच्या खालील रक्कमेसाठी

१३. ००%

रू ५० लाख ते १ कोटीच्या खालील रक्कमेसाठी

११. ५०%

रू १ कोटी व त्यापेक्षा जास्त

१०.५०%

कॅश क्रेडीट (क्लिन)

१६. ५०%

गृह कर्ज

रु २५ लाखापर्यंत (७५० किंवा त्या पेक्षा जास्त सिबिल स्कोर साठी )

१०. ००%

रु २५ लाखापर्यंत (७५० किंवा त्या पेक्षा कमी सिबिल स्कोर साठी )

१०. ५०%

रु २५ लाखा पुढे

११. ५०%

हाऊसिंग लोन घर दुरुस्ती साठी

११. ००%

कमर्शिय गाळा / दुकान खरेदी

१२.५०%

टर्म लोन

रू २० लाखा पर्यंत

१३. ५०%

रू २० लाख ते १ कोटीच्या आतील

१३. ००%

रू१ कोटी व त्याहुन जास्त रक्कमेसाठी

११.५०%

पगारी कर्ज/ पर्सनल लोन

११.५०%

विनातारण नजरगहाण/ टर्म लोन

१७.५०%

वेअर हाऊस रिसीप्ट तारण

(केवळ मान्यता प्राप्त वेअर हाऊस)

११.५०%

अ क्र

कर्ज योजनांचा तपशील

व्याजदर

सोने तारण कर्ज

रू २ लाखाचे खालील कर्जासाठी

  १०. ५०%

रू २ लाख व त्या पुढील कर्जासाठी

१०.००%

सेक्युअर्ड लोन टू प्रोफेशनल

रू५० लाखा पर्यंत

१३.५०%

रू५० लाखा पेक्षा जास्त

१३.००%

सि आर ई एक्सपोजर अंतर्गत लोन २ बिल्डर्स कॅशक्रेडीट /फिक्सलोन स्वरूपात

रु १००. ०० लाख पर्यंत

११. ००%

 रु १००. ०० लाख ते २००. ०० लाखपर्यंत

१०.००%

२००. ०० लाख च्या पुढील रकमेसाठी

९. ५०%

१०

वाहन तारण कर्ज

कार लोन

१०.००%

दुचाकी लोन

११. ५०%

कमर्शिअल वाहन (ट्रक , ट्रॅक्टर , ट्रॉली )

१२. ५०%

११

इंजिनीरिअर्स व इतर व्यावसायिक

 रु ५० लाखापर्यंत

  १०. ५०%

रु ५० लाखापेक्षा जास्त

१०.००%

अ क्र

कर्ज योजनांचा तपशील

व्याजदर

12

मुदत ठेव पावतीच्या तारणावरील कर्जाचे व्याजदर

रू २५.०० लाखाच्या आतील ठेव तारण कर्ज रक्कमेवर

ठेवीवरील व्याजदरा पेक्षा २% जादा

रू २५.०० लाख व त्या पूढील ठेव तारण कर्ज रक्कमेवर

  ठेवीवरील व्याजदरा पेक्षा १% जादा

13

माय ड्रीम कार चार चाकी

सिबिल ७०० मार्जीन १५ टक्के पुरुषांसाठी ३६ महिनेसाठी

८. ५०%

सिबिल ७०० मार्जीन १५ टक्के पुरुषांसाठी ६० महिनेसाठी

 ९. ००%

सिबिल ७०० मार्जीन १५ टक्के पुरुषांसाठी ८४ महिनेसाठी

९. ५०%

सिबिल ७०० मार्जीन १५ टक्के महिलांसाठी ३६ महिनेसाठी

८. २५%

सिबिल ७०० मार्जीन १५ टक्के महिलांसाठी ६० महिनेसाठी

८.७५%

सिबिल ७०० मार्जीन १५ टक्के महिलांसाठी ८४ महिनेसाठी

९. २५%

१४

माय ड्रीम बाईक

सिबिल ७०० मार्जीन २५ टक्के ३६ महिने ६० महिने , ८४ महिनेसाठी

१०.००%

१५

माय ड्रीम होम (कर्जाची जास्तीत मर्यादा रु ७० लाख ,सिबिल ६५० मोरॅटोरियम कालावधी जास्तीत जास्त १८ महिने पर्यंत , मार्जीन २५ टक्के)

रु २५ लाखापर्यंत

९.००%

रु २५ लाखा च्या पुढील रकमेसाठी

१०.००%

१६

उदयोग विकास योजना

१०.००%

१७

जीवन दूत योजना

 

रु ५० लाखापर्यंत

९. ५०%

रु ५० लाखा च्या पुढे

९. ००%

१८

एजुकेशन लोन

रु १० लाखापर्यंत भारतात शिक्षण

१०. ००%

रु २५ लाखापर्यंत विदेशात शिक्षणासाठी

१०. ००%

१९

सोलर खरेदी कर्ज योजना

११. ००%